Polityka zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu oraz nadużyciom seksualnym

Fundacja FINE stosuje politykę „zerowej tolerancji” w odniesieniu do wykorzystywania seksualnego, niegodziwego traktowania w celach seksualnych oraz naruszania praw dziecka, przestrzega zasad postanowienia ST/SGB/2003/13 zatytułowanego: „Specjalne środki ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych” (dostępnego pod adresem: https://undocs.org/ST/SGB/2003/13).

Wykorzystywanie seksualne i nadużycia seksualne to zachowania niedopuszczalne i zabronione przez prawo. Fundacja FINE z najwyższą wnikliwością rozpatruje skargi dotyczące zarzutów przemocy seksualnej lub innych nadużyć przypisywanych pracownikom lub współpracownikom Fundacji, w szczególności w sytuacji, gdy działania te skierowane są przeciwko beneficjentowi pomocy udzielanej przez Fundację.

 

Czym jest wykorzystywanie seksualne?  

Jakiekolwiek faktyczne wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania trudnego położenia innej osoby, swojej dominującej pozycji lub zaufania w celach seksualnych.

 

Czym jest nadużycie seksualne?  

Jakakolwiek faktyczna lub zagrażająca aktywność seksualna przeprowadzona przy użyciu siły lub w warunkach nierówności lub przymusu.

Wykorzystywanie seksualne i nadużycie seksualne może się przydarzyć każdemu – mężczyznom, kobietom, chłopcom i dziewczętom – w każdym wieku i w każdych okolicznościach.

 

Zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Fundacji FINE, jak i zgodnie ze standardami postępowania ONZ, które wiążą Fundację jako organizację partnerską UNICEF, pracownicy i współpracownicy Fundacji mogą podlegać karze upomnienia – a nawet zostać zwolnieni – za niedozwolone zachowania seksualne. 

Poniżej przedstawiono zasady, których muszą przestrzegać:

 • Pracownikom humanitarnym nie wolno nawiązywać relacji o charakterze seksualnym z osobami poniżej 18 roku życia, nawet jeśli jest to legalne w ich kraju. Stwierdzenie, że nie znali oni wieku danej osoby nie jest wystarczającym uzasadnieniem.
 • Pracownikom humanitarnym nie wolno płacić za seks w formie pieniężnej, w zamian za obietnicę zatrudnienia, czy w postaci dóbr lub usług, w tym towarów i usług przeznaczonych na pomoc potrzebującym. Nie mogą używać tego rodzaju obietnic w celu skłonienia innych ludzi do zaakceptowania jakiegokolwiek zachowania, które ich poniża lub wykorzystuje. Obejmuje to również płacenie lub oferowanie pieniędzy w zamian za stosunek płciowy z osobą świadczącą usługi seksualne.
 • Pracownikom humanitarnym, którzy mogą mieć wpływ na to, kto otrzymuje dobra lub usługi, nie wolno utrzymywać kontaktów seksualnych z nikim, kto mógłby skorzystać i otrzymać tego rodzaju pomoc. Niszczy to zaufanie do wykonywanej przez nich pracy.
 • Jeśli pracownik humanitarny ma obawy lub podejrzenia, że ktoś z jego bądź innej organizacji pomocowej łamie humanitarne zasady dotyczące zachowań seksualnych, ma on obowiązek zgłosić to zgodnie z procedurami ustalonymi przez jego agencję.
 • Pracownicy humanitarni mają obowiązek tworzenia i podtrzymywania środowiska pracy zapobiegającego niedopuszczalnym zachowaniom seksualnym i zachęcającego pracowników do zachowań zgodnych z ustalonym kodeksem postępowania. Wszyscy menedżerowie są odpowiedzialni za wspieranie i rozwój systemów utrzymujących takie środowisko.

 

Zgłaszanie podejrzeń wykorzystywania seksualnego i sygnalizowanie nadużyć

Każda osoba, która korzysta z pomocy oferowanej przez Fundację FINE może złożyć skargę, w której może zgłosić niewłaściwe zachowanie, przypadek wykorzystywania seksualnego i nadużyć ze strony pracownika lub współpracownika Fundacji, również w przypadku gdy ma obawy lub podejrzenia dotyczące takiego przypadku. Fundacja deklaruje pełne wsparcie dla sygnalizowania przez pracowników zauważonych przypadków molestowania oraz nadużyć seksualnych. Dane kontaktowe zgłaszającego skargę będą traktowane jako poufne. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa sygnaliście tak, aby jego dane nie dotarły do osób, których dotyczy skarga, dopóki sam nie wyrazi na to zgody.

Każde nadużycie oraz stosowanie przemocy musi spotkać się z reakcją i stosowna interwencją.

Zgłoszenie wątpliwości powinno być jak najłatwiejsze. Dlatego istnieje wiele sposobów na zgłoszenie nieprawidłowości.

Wybierz tę opcję raportowania, z której będzie Ci najwygodniej skorzystać. Niezależnie od wybranej opcji, Twoja poufność będzie chroniona.

Ponadto zawsze możesz zgłosić wątpliwości osobom pełniącym role decyzyjne w swoim dziale, bądź dowolnej osobie zarządzającej – z innych działów lub z zarządu Fundacji.

Naruszenie Kodeksu postępowania Fundacji FINE lub zachęcanie, zmuszanie do jej naruszenia, bądź brak zgłoszenia tego typu zachowań, zapobieganie lub zaburzanie śledztwa, bądź akcje odwetowe na osobie zgłaszającej przez kogokolwiek, niezależnie od zajmowanego stanowiska, może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie z rozwiązaniem umowy.

Każda osoba pracująca, która uporczywie zachowuje się nieprzyzwoicie, może spotkać się z degradacją, naganą, pozbawieniem wypłaty, zawieszeniem lub wypowiedzeniem. W przypadku molestowania seksualnego, innych form przemocy, wykorzystywania i nadużyć, kradzieży, malwersacji, korupcji i innych działań niezgodnych z prawem, mogą zostać podjęte działania prawne. 

Nie tolerujemy działań odwetowych. Każdy, kto podejmuje działania odwetowe na osobie pracującej za zaangażowanie się w którąkolwiek z zabronionych czynności, będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z rozwiązaniem umowy.

Sposób złożenia skargi i ścieżki postępowania

W przypadku podejrzenia wystąpienia nadużycia lub zachowania przemocowego każdy pracownik/wolontariusz zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 1. zadbać w pierwszej kolejności o dobro oraz bezpieczeństwo osoby pokrzywdzonej, odseparować osobę stosującą przemoc od osoby pokrzywdzonej o ile to możliwe oraz zgłosić incydent przemocy:
 1. do wyznaczonej osoby kontaktowej:

– Dyrektorka ds.administracyjnych – Aleksandra Kozak

– Dyrektorka Day Care – Mariana Zmii

 1. e-mailowo: be@fine.ngo
 2. korzystając ze skrzynki na uwagi/skargi znajdującej się w biurze Fundacji
 3. pocztą na adres: Fundacja FINE, ul. Rynek Dębnicki 8/6, Kraków
 4. skargi można składać również na adres: 

adres pocztowy: (korespondencję należy oznaczyć “Private and Confidential”)

Director – Office of Internal Audit and Investigation (OIAI) – Investigation Section

United Nations Children’s Fund

Three United Nations Plaza

New York, New York – 10017 USA

email: integrity1@unicef.org

 1. W zgłoszeniu należy w miarę możliwości zawrzeć następujące informacje: 
 • Co się stało? Jak najbardziej szczegółowy opis incydentu lub incydentów
 • Kto popełnił domniemane wykroczenie? Kto jest zamieszany? Imiona i nazwiska, stanowiska, nazwa organizacji
 • Kiedy i gdzie doszło do incydentu lub incydentów? Jeżeli to możliwe, należy podać daty i godziny
 • Ew. kontakt do sygnalisty

Skargi powinny zawierać szczegółowy opis zdarzeń i zachowań, których dotyczą, ze wskazaniem osób, których skarga dotyczy oraz miejsca i terminu powstania naruszenia. Skargi powinny zawierać kontakt zwrotny, w celu umożliwienia dalszej korespondencji i wyjaśnienia sprawy. Wewnętrzna polityka Fundacji nie zobowiązuje nas do rozpatrywania skarg anonimowych, niemniej jednak przeanalizujemy treść każdego zgłoszenia. Skargi mogą być sformułowane w języku innym niż polski.

Każde zgłoszenie będzie traktowane z dyskrecją i zostanie zachowana ścisła poufność.

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia, osoba, która je otrzymała, jest odpowiedzialna za wyjaśnienie sytuacji oraz wysłuchanie osoby pokrzywdzonej, osoby podejrzanej o nadużycia oraz świadków incydentu.
 2. Każda oficjalna skarga lub oficjalne zgłoszenie wpływające do Fundacji jest rozpatrywane najszybciej jak to możliwe od ich otrzymania 
 3. Każdy sygnalista otrzymuje informację o przyjęciu skargi (jeśli podał do siebie dane kontaktowe). W każdej sprawie sygnalista otrzymuje pisemną informację zwrotną wyjaśniającą podjęte kroki.
 4. Fundacja korzysta z pomocy organu zewnętrznego do wyjaśnienia podejrzenia wystąpienia nadużycia, składającego się z prawnika oraz psychologa. 

Pomoc prawną zapewnia Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdaleny Kordas, księdza Biskupa Władysława Bandurskiego 12A/2, 31-518 Kraków.

Pomoc psychologiczną zapewnia:

Centrum Praw Kobiet – oddział w Krakowie

ul. Dunajewskiego 5 

31-133 Kraków

kom. 780-079-988 

e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl

Godziny pracy sekretariatu: 10.00-18.00

Dyżury dla Ukrainek w środy 15.00-18.00

oraz

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

www.800100100.pl

Telefon: 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

        8.  W przypadku stwierdzenia nadużycia, podejmowane są kroki dyscyplinarne.

Kroki dyscyplinarne

W przypadku stwierdzenia nadużycia Zarząd Fundacji podejmuje stosowną interwencję:

a. oficjalne upomnienie

b. zwolnienie pracownika/kontrahenta, rozwiązanie porozumienia z wolontariuszem

Pracownicy, wobec których stwierdzono dopuszczenie się nadużyć i nieprawidłowości, będą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować nawet natychmiastowym zwolnieniem z pracy.

Wolontariusze, kontrahenci i inni przedstawiciele, w przypadku stwierdzenia nadużyć, muszą liczyć się z niezwłocznym zakończeniem współpracy z Fundacją FINE. W przypadku stwierdzonego podejrzenia popełnienia przestępstwa kryminalnego sprawa powinna zostać zgłoszona do właściwych władz krajowych.

Jeśli w wyniku postępowania zgłoszone podejrzenie nie zostanie potwierdzone, osoba zostanie oczyszczona z podejrzeń. Natomiast jeśli okaże się, że sygnalista zgłosił fałszywe podejrzenia w celu zaszkodzenia osobie będącej ich podmiotem, on również będzie podlegał postępowaniu dyscyplinarnemu, które może skutkować nawet rozwiązaniem stosunku pracy.

Kroki dyscyplinarne podejmowane są przez działającą na odpowiednim poziomie kadrę menadżerską.

Wsparcie i ochrona skarżącego i sygnalisty w trakcie postępowania wyjaśniającego

Wszystkie złożone do Fundacji skargi czy doniesienia o nadużyciach i nieprawidłowościach będą przez nas traktowane bardzo poważnie, a działania z nimi związane zostaną podjęte bez zbędnej zwłoki.

Każdy sygnalista ma pełną gwarancję, że Fundacja zachowa jego anonimowość i zapewni mu ochronę przed osobami zaskarżonymi lub takimi, których zgłoszenie dotyczy.

Wszystkie osoby zajmujące się daną sprawą są zobowiązane do zachowania zasady pełnej poufności i dyskrecji w toczącym się postępowaniu, na każdym jego etapie. Dokumenty dotyczące postępowania będą przechowywane w sposób poufny, z ograniczonym dostępem do osób uczestniczących w postępowaniu. Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania będą zanonimizowane.